O Spółce

Historia działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

            Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe stanowią podmioty działające na podstawie Ustawy z 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Ich głównym zadaniem jest budowa domów mieszkalnych w celu wynajmu dla osób o ograniczonych dochodach, które z uwagi na sytuację materialną mają utrudnioną możliwość zakupu lub wynajmu mieszkania na „wolnym rynku”, a także realizacja innych zadań wynikających z wyżej wymienionej Ustawy, związanych przede wszystkim z gospodarką mieszkaniową, w tym komunalną i socjalną, wynikającą z zadań ustawowych gminy/miasta.

            Historia Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli sięga lat 90-tych XX wieku. 24 marca 1992 roku, na podstawie Uchwały nr XIX/178/92 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli, utworzona została jednostka organizacyjna w formie zakładu budżetowego pod nazwą ,,Administracja Budynków Komunalnych” w Zduńskiej Woli. Głównymi źródłami dochodu ABK były dotacje, czynsze i świadczenia związane z eksploatacją lokali mieszkalnych, komunalnych i użytkowych oraz lokali obcych będących w administracji tej jednostki organizacyjnej. Jednostka funkcjonowała pod taką nazwą w latach 1992-1998.

            W 1998 roku Rada Miejska Zduńskiej Woli wyraziła zgodę na przekształcenie jednostki organizacyjnej pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych w Zduńskiej Woli w spółkę prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W powyższej sprawie podjęto Uchwałę nr LI/402/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku powierzając jej wykonanie Zarządowi Miasta Zduńska Wola oraz Dyrektorowi Administracji Budynków Komunalnych w Zduńskiej Woli. Zakres działalności jednostki pozostał bez zmian.

            Na podstawie Uchwały nr XII/121/99 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 24 czerwca 1999 roku powołano do życia nową Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,ZŁOTNICKI”.  Pierwsi członkowie Zarządu zostali powołani w Spółce 6 kwietnia 2000 roku. Pierwszym Prezesem spółki został Pan Ryszard Pietrzak, który zarządzał jednostką do 2003 roku. Z dniem 30 czerwca 2003 roku Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,ZŁOTNICKI” Sp. z o. o., a więc Prezydent Miasta Zduńska Wola, powołał nowego Prezesa Zarządu – Pana Sławomira Skotnickiego. Po ustaniu jego kadencji spółką zarządzali kolejno:

– Pan Jacek Kozłowski,

– Pan Janusz Żołyniak,

– Pan Arkadiusz Paluszkiewicz,

– ponownie Pan Janusz Żołyniak,

– Pan Romuald Bosakowski.

            Od czerwca 2023 roku funkcję Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. pełni Pan Radosław Stefaniak. W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzą:

– Magdalena Szablewska-Gmerek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

– Adam Rychlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

– Elżbieta Witczak – Sekretarz Rady Nadzorczej,

– Ewelina Kamola – Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie struktura organizacyjna spółki wygląda w sposób następujący:

TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o.

Firma:Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola
Numer KRS:0000127946
Numer REGON:731021921
Numer NIP:8291571466
Kapitał zakładowy:16.337.500,00 zł
Wspólnicy:100% udziałów należy do Miasta Zduńska Wola
Zarząd:Radosław Stefaniak – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:Magdalena Irena Szablewska-Gmerek – Przewodniczący,
Adam Rychlik – Wiceprzewodniczący,
Elżbieta Witczak – Sekretarz,
Ewelina Paulina Kamola – członek,
Witold Jakub Oleszczyk – członek.

Charakterystyka Spółki

 • Przedmiotem działalności TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 • TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. może również:
  – nabywać budynki mieszkalne,
  – przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie  potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  – wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o.,
  – sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nad budynkami mieszkalnymi  i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o., z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
  – prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych z środków przyszłych właścicieli, budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego, przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o.

opr. Adrianna Śmiechowicz