Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8  na podstawie postanowień Regulaminu postępowania w przedmiocie   sprzedaży lokali  mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki  ” sp. z o.o w Zduńskiej Woli  ogłasza przetarg  w trybie licytacji ustnej   na sprzedaż  odrębnej własności lokali mieszkalnych nr 6, 12, 18, 24, 32, 56   w budynku przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli ,   dla których w Sądzie  Rejonowy w Zduńskiej Woli  aktualnie  lokale te mają urządzoną  wspólną   księgę wieczystą  nr Kw  SR 1Z/00027975/9.

Przedmiotem oferty jest :

  1. lokal mieszkalny nr 6 o pow. 37,16 m ² , usytuowany na I piętrze  budynku przy ulicy Konwaliowej 13  w  Zduńskiej Woli wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lokal składa się  z 2 pokoi + kuchnia, łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 112.160,00 zł.

Wysokość wadium : 11. 200,00 zł .

 

  1. lokal mieszkalny nr 12  o pow.  23,79  m ² , usytuowany na II piętrze  budynku  przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli   wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu .             Lokal składa się  z  pokoju z aneksem kuchennym , łazienka z wc .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  78.752,00 zł.

Wysokość wadium : 7.900,00 zł.

 

  1. 3. lokal mieszkalny nr 18 o pow. 23,87  m ² , usytuowany na III piętrze budynku przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.              Lokal składa się  z pokoju z aneksem kuchennym, łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  66.472,00  zł .

Wysokość wadium : 6.600,00 zł .

 

4.lokal mieszkalny nr 24 o pow. 23,94  m ² , usytuowany  na  IV piętrze  budynku przy ulicy Konwaliowej 13  w Zduńskiej Woli  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu .                Lokal składa się  z pokoju z aneksem kuchennym, łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  66.667,00 zł.

Wysokość wadium : 6.700,00 zł .

 

  1. lokal mieszkalny nr 32 o pow. 23,80 m ² , usytuowany   na  I piętrze  budynku przy ulicy Konwaliowej 13  w Zduńskiej Woli    wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.                     Lokal składa się  z pokoju z aneksem kuchennym, łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  78.780,00 zł .

Wysokość wadium : 7.900,00 zł

 

  1. lokalu mieszkalnego nr 56 o pow. 37,15 m ² , usytuowany  na  IV piętrze  budynku przy ulicy Konwaliowej 13  w Zduńskiej Woli   wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  Lokal składa się  z 2 pokoi + kuchnia, łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 92.606,00 zł.

Wysokość wadium : 9.300,00 zł.

Oglądanie lokali odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. w godz. 9.00-11.00  lub  po wcześniejszym ustaleniu  telefonicznym z Działem Administracji   Nieruchomościami   tel. 043 8232449  wew. 108  w godzinach pracy  spółki.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w Budynku C w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o.  w Zduńskiej Woli  ul. Kościelna 8  w dniu  18.09.2020r.

poz.  1- godz.   9.00

poz.  2- godz. 10.00

poz.  3- godz. 11.00

poz.  4- godz. 12.00

poz.  5- godz. 13.00

poz.  6.- godz.14.00

 

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wartości rynkowej lokalu stanowiącego przedmiot postępowania  (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych) z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Konwaliowej 13           nr …..”, które  należy wpłacić  do dnia 16.09.2020r.  na  rachunek bankowy : Bank PKO SA    nr 08 1240 3305 1111 0000 2936 0048.

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki.  Brak wadium na koncie „TBS Złotnicki „ Sp. z o.o. w podanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Oświadczenie o przystąpieniu do licytacji ustnej  należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z  dopiskiem  „ Postępowanie na zakup odrębnej własności lokalu nr ..   przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli „ oraz   „Nie otwierać przed 16.09.2020r. ” ,   w sekretariacie  spółki przy ulicy Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli  do dnia 16.09.2020r.  do godz. 15.00. wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Koperta winna być oznaczona  imieniem i  nazwiskiem lub nazwą firmy oferenta.

 

2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium  nie ulega zwrotowi i przechodzi  na rzecz TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał  przetarg, od podpisania umowy sprzedaży odrębnej własności lokalu  w formie aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż dwa dni robocze po dokonaniu wyboru. Datę zwrotu stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

 

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ani  więcej niż  5 %  ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba nabywająca lokal przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym i nie zgłasza  do niego żadnych  zastrzeżeń, a wszelkie koszty związane  z adaptacją lokalu lub jego remontem wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt .