Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, położonego przy ulicy Konwaliowej 13 m. 30.

 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 na podstawie postanowień Regulaminu postępowania w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki ” sp. z o.o.  w Zduńskiej Woli przyjętego Uchwała Nr 34/2023 Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli z dnia 31 października 2023 r. ogłasza przetarg w trybie konkursu ofert na sprzedaż  odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 30 w budynku przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli, dla którego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli aktualnie urządzono księgę wieczystą o numerze SR 1Z/00041983/2.
                                                                                            
  WAŻNE!!!                                                                                                                      
  Ofertę o przystąpieniu do przetargu w trybie konkursu ofert należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie na zakup odrębnej własności lokalu nr 30 przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli” oraz „Nie otwierać przed 08.07.2024 r. ”, w sekretariacie spółki przy ulicy Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli  do dnia 08.07.2024 r. do godz. 12.00 wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Koperta winna być zamknięta i oznaczona imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oferenta.
 2. Przedmiotem oferty jest: lokal mieszkalny nr 30 o pow. 36,71 m², usytuowany na IV piętrze budynku przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
  Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 199.473,00 zł.
  Wysokość wadium: 20.000,00 zł. Otwarcie ofert  na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w Budynku C w  siedzibie  Towarzystwa Budownictwa  Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 w dniu  09.07.2024 r. o godz. 12.00.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wartości rynkowej lokalu stanowiącego przedmiot postępowania (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych) z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Konwaliowej 13 nr 30”, które  należy wpłacić  do dnia 05.07.2024 r.  na  rachunek bankowy : Bank PKO BP nr 44 1020 3352 0000 1302 0265 7237. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki. Brak wadium na koncie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w podanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi i przechodzi na rzecz TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał  przetarg, od podpisania umowy sprzedaży odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż dwa dni robocze po dokonaniu wyboru. Datę zwrotu stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 2 000 zł.
 6. Osoba nabywająca lokal przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, a wszelkie koszty związane z adaptacją lokalu lub jego remontem wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 7. Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 03.07.2024 r. w godz. 9.00 – 10.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Działem Administracji Nieruchomościami tel.43 823 24 49 wew. 116 w godzinach pracy spółki tj. 8.00 – 14.00.
 8. Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki’ sp. z o.o. w Zduńskiej Woli pod adresem www.tbs-zlotnicki.pl  lub można je odebrać w siedzibie spółki Budynek A sekretariat.
 9. Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym spółki. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej  dla danego lokalu mieszkalnego pokrywa  kupujący. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. Umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 14 dni od daty przetargu.
 10. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od w/w przetargu bez podania przyczyny.