Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Zduńskiej Woli, położonych przy ulicy Konwaliowej 13.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8  na podstawie postanowień Regulaminu postępowania w przedmiocie   sprzedaży lokali  mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki  ” sp. z o.o                 w Zduńskiej Woli  ogłasza przetarg  w trybie licytacji ustnej   na sprzedaż  odrębnej własności lokali mieszkalnych nr  24, 31, 59   w budynku przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli,    dla których w Sądzie  Rejonowym w Zduńskiej Woli  aktualnie  lokale te mają urządzoną     księgę wieczystą  nr Kw  SR 1Z/00041983/2.

 

WAŻNE!!!

Oświadczenie o przystąpieniu do licytacji ustnej  należy składać w formie pisemnej,       w zamkniętych kopertach z  dopiskiem  „ Postępowanie na zakup odrębnej własności      lokalu nr ..   przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli „ oraz   „Nie otwierać przed 16.03.2021 r. ” ,   w sekretariacie  spółki przy ulicy Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli                 do dnia 16.03.2021 r.  do godz. 15.00  wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Koperta winna być oznaczona  imieniem i  nazwiskiem lub nazwą firmy oferenta.

 

Przedmiotem oferty jest :

1.lokal mieszkalny nr 24 o pow. 23,94  m ² , usytuowany  na  IV piętrze  budynku przy ulicy Konwaliowej 13  w Zduńskiej Woli  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.                Lokal składa się  z pokoju z aneksem kuchennym, łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  70.000,00 zł.

Wysokość wadium : 7.000,00 zł .

 

2.lokal mieszkalny  nr 31 o pow.  23,81 m ² , usytuowany na I piętrze  budynku przy ulicy Konwaliowej 13  w  Zduńskiej Woli wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lokal składa się  z  pokoju z aneksem kuchennym , łazienka z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 79.000,00 zł.

Wysokość wadium : 7.900,00 zł .

 

  1. lokal mieszkalny nr 59  o pow.  37,99 m ² , usytuowany na parterze budynku  przy ulicy Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli   wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.             Lokal składa się  z  pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienka z wc .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  140.000,00 zł.

Wysokość wadium : 14.000,00 zł.

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w Budynku C                       w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o.  w Zduńskiej Woli  ul. Kościelna 8  w dniu  18.03.2021r.

 

poz.  1- godz.   9.00

poz.  2- godz.   9.30

poz.  3- godz. 10.00

 

 

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wartości rynkowej lokalu stanowiącego przedmiot postępowania  (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych) z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Konwaliowej 13           nr …..”, które  należy wpłacić  do dnia 16.03.2021r.  na  rachunek bankowy : Bank PKO SA    nr 08 1240 3305 1111 0000 2936 0048.

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki.  Brak wadium na koncie „TBS Złotnicki „ Sp. z o.o. w podanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium  nie ulega zwrotowi i przechodzi  na rzecz TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał  przetarg, od podpisania umowy sprzedaży odrębnej własności lokalu  w formie aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż dwa dni robocze po dokonaniu wyboru. Datę zwrotu stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

 

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ani  więcej niż  5 %  ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba nabywająca lokal przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym i nie zgłasza  do niego żadnych  zastrzeżeń, a wszelkie koszty związane  z adaptacją lokalu lub jego remontem wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt .

 

Oglądanie lokali odbędzie się w dniu 10.03.2021 r. w godz. 9.00-10.00  lub  po wcześniejszym ustaleniu  telefonicznym z Działem Administracji   Nieruchomościami   tel. 043 8232449  wew. 108  w godzinach pracy  spółki.

 

Warunki przetargu, które są integralną częścią  niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej  wiadomości na stronie internetowej BIP  Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki’ sp. z o.o. w Zduńskiej Woli  lub można je odebrać  w siedzibie  spółki  Budynek A parter.

 

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.                              W dniu  podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym  spółki. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej  dla danego lokalu mieszkalnego pokrywa  kupujący.

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. Umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Zduńskiej Woli zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od w/w  przetargu bez podania przyczyny.