OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI BELARUS 320 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SPECJALNYM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ulicy Kościelnej 8, 98-220 Zduńska Wola ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż: ciągnika rolniczego marki BELARUS 320, rok produkcji: 2013, dopuszczalna masa całkowita: 2800 kg, pojemność: 1649 ccm, moc silnika: 28 kW wraz z wyposażeniem specjalnym tj.:
a) Piaskarką Dexwal 380/550;
b) Pługiem ATMP 1600;
c) Kosiarką bijakową 105.
Sprzedawany ciągnik rolniczy wraz z wyposażeniem specjalnym można oglądać na terenie siedziby TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 8 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Bliższych informacji o przetargu udziela od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 Pan Adam Baraniecki, tel. komórkowy 605 206 607 lub Pan Dariusz Michniewski, tel. komórkowy 691 104 600.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2024 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola (I piętro) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
2. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
a) nazwisko i imię lub nazwę firmy oferenta,
b) nr PESEL dla osoby fizycznej lub nr NIP dla przedsiębiorcy,
c) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,
d) numer telefonu,
e) cenę oferowaną za przedmiot przetargu,
f) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2024 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 8, 98-220 Zduńska Wola (budynek C).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 3 708 zł w terminie do dnia 16 stycznia 2024 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 44 1020 3352 0000 1302 0265 7237.
5. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub w terminie 14 dni nie wpłaci w całości oferowanej kwoty.
8. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę najwyższą spośród złożonych ofert lecz nie mniejszą niż 37 080,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych), w tym zawarty jest podatek VAT w wysokości 23% za ciągnik rolniczy wraz z wyposażeniem i złożył wszystkie wymagane dokumenty.
9. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę, zostaną wezwani przez Sprzedającego do licytacji ustnej. Wygrywa oferta z najwyższą wylicytowaną kwotą.
10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
11. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o wygranym przetargu.
12. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
14. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
15. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przyczepy objętej przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
16. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu w wersji papierowej zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ulicy Kościelnej 8 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.tbs-zlotnicki.pl oraz na portalu sprzedażowym www.olx.pl.