Przetarg na najem garaży indywidualnych i miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym położonych przy ulicy Juliusza 5, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli.

 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola, REGON: 731021921, NIP: 8291571466 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127946, kapitał zakładowy Spółki: 13 430 500,00 zł, na podstawie postanowień Regulaminu przetargu na najem garaży i miejsc parkingowych położonych przy ul. Juliusza 5, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przyjętego Uchwałą Nr 42/2023 Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli z dnia 27.11.2023 r. ogłasza przetarg w trybie konkursu ofert na najem garaży indywidualnych i miejsc parkingowych w garażuwielostanowiskowym położonych w budynku przy ulicy Juliusza 5 w Zduńskiej Woli.
  WAŻNE!!! Ofertę o przystąpieniu do przetargu w trybie konkursu ofert należy składać  w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem garaży indywidualnych i miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym położonych przy ulicy Juliusza 5, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli” z dopiskiem „nie otwierać przed 08.03.2024 r.”, w sekretariacie spółki przy ulicy Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli  do dnia 08.03.2024 r. do godz. 10.00 wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium.
  Koperta winna być zamknięta i oznaczona imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oferenta.
 2. Przedmiotem oferty jest najem garaży indywidualnych i miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym znajdujących się w przyziemiu budynku przy ul. Juliusza 5.
 3. Oferowana wysokość opłaty za garaż lub miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym miesięcznie – netto wynosi:
  a) garaże indywidualne o nr 27 i nr 28 – 285,00 zł
  b) garaże wielostanowiskowe o nr 13 i nr 14  – 162,60 zł
 4. Przetarg w pierwszej kolejności kierowany jest do mieszkańców nieruchomości, a następnie do najemców innych mieszkań w zasobach Spółki. Przyszli najemcy nie mogą zalegać z opłatami wobec Spółki.
 5. Otwarcie ofert  na najem wymienionych w pkt 3 garaży i miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym odbędzie się w Budynku C  w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 8 w dniu 08.03.2024 r. o godz. 11.00.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości dwukrotności czynszu najmu za garaż lub miejsce parkingowe  w rozliczeniu miesięcznym przedmiotu przetargu (zaokrąglonej w górę  do pełnych złotych) z dopiskiem „Przetarg na najem garaży i miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym położonych przy ul. Juliusza 5 w Zduńskiej Woli”, które  należy wpłacić  do dnia 07.03.2024 r. na  rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 44 1020 3352 0000 1302 0265 7237. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki. Brak wadium na koncie TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. w podanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana w przetargu, podlega zaliczeniu na poczet czynszu z przyszłej umowy najmu. Wadium nie ulega zwrotowi i przechodzi na rzecz TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał  przetarg, od podpisania umowy najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dokonaniu wyboru. Datę zwrotu stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli.
 8. Przetarg uznaje się za ważny, w przypadku, gdy zostanie złożona co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 9. Osoba wynajmująca przejmuje dany garaż lub miejsce parkingowe w aktualnym jego stanie technicznym i nie zgłasza do niego żadnych  zastrzeżeń, a wszelkie koszty związane z adaptacją lub remontem wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 10. Możliwość obejrzenia garaży i miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym  stanowiących przedmiot niniejszego przetargu wyznacza się na dzień 04.03.2024 r. w godz. 14.00 – 15.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Działem Administracji Nieruchomościami tel. 43 823 24 49 wew. 112 w godzinach 8.00 – 14.00.
 11. Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki’ Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli pod adresem www.tbs-zlotnicki.pl.  Można się z nimi zapoznać również w siedzibie Spółki: Budynek A, sekretariat,  ul. Kościelna 8 w  Zduńskiej Woli.
 12. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od w/w przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania: